iPhone Magyarország – iPhone 14 Pro Max Nyereményjáték

 

Nyereményjáték kezdete: 2023.01.30 — 00:00

Játékszabály:

Minden vásárlás jelentkezést jelent a nyereményjátékra. Vásárolj bármilyen összegben a webshopban és lehetőséged van nyerni egy iPhone 14 Pro Max okostelefont.

  • Minden vásárlás automatikus regisztráció a nyereményjátékra
  • Minden vásárlás érvényes, összegtől függetlenül

A nyereményjátéknak vége: Ahogy a https://www.youtube.com/applepieofficial YouTube csatorna átlépi a 200,000 feliratkozót.

 

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Bevezető

Az Apollo Hungary Kft. az iPhone Magyarország weboldalán nyereményjátékot (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervez, amelyek részvételi feltételeit és szabályait (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) az alábbiakban határozza meg.

1. A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója:

A Nyereményjátékok szervezője az Apollo Hungary Kft. (továbbiakban: „Szervező”).

A Játékszabályzat és a Szervező elérhetőségei:

2. A Játékszabályzat hatálya

A Játékszabályzat hatálya kiterjed a Szervező által meghirdetett Nyereményjátékra, valamint azokra a résztvevőkre, akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a Nyereményjátékban, továbbá mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lép fel.

3. A Nyereményjátékban játékosként részt vehet mindenki (a továbbiakban: „Játékos”), aki

a.)  Nyereményjáték esetében valós adatokkal rendelkezik;
b.)  2023.01.30 — 0 óra 0 perc után rendelt terméket a weboldalról
d.) Terméket átvette és kifizette

4.   Nem vehetnek részt a Nyereményjátékban a Szervező, valamint a Szervező cégcsoportjának tagvállalatainál munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek.

5. A Nyereményjátékokban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel, vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt.

6.  A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékokból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki

a.)  a Nyereményjátékok menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni; és/vagy
b.)  más Játékos adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg.

6.1 Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a 6. pontban meghatározott eseteket saját döntési jogkörében bírálja el.

7. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékokra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

8. A Nyereményjátékok időtartama: 2023.01.30, 0 óra 0 perctől addig amíg a https://www.youtube.com/applepieofficial YouTube csatorna átlépi a 200,000 feliratkozót.

9. A Nyereményjátékok menete, nyeremények:

9.1.  A Szervező által üzemeltetett webshopban történő vásárlás végrehajtásával, amely egyúttal a jelen Játékszabályzat elfogadása is, a Játékos jelentkezik az adott Nyereményjátékra és részt vesz a sorsoláson.

9.2.  Nyeremény(ek): Apple iPhone 14 Pro Max okostelefon, 128GB

10. A sorsolás és a Nyeremények átadásának menete:

10.1.  A Nyeremények kisorsolására két tanú jelenlétében kerül sor a Szervező székhelyén.

10.2.  A Nyeremények sorsolása manuális úton történik két tanú jelenlétében;

        10.3.  A Szervező minden Nyeremény esetében közzéteszi a Nyertesek nevét és lakóhelyükből a település megnevezését, illetve közvetlenül e-mailen és/vagy telefonon értesíti a Nyerteseket. Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 5 (azaz öt) napon belül nem veszi fel a Szervezővel a kapcsolatot, úgy a Szervező az adott Nyeremény(ek) tekintetében a soron következő Nyertest (Pótnyertest) értesíti a Nyereményről.

A Pótnyertesek kiválasztására a Nyertesre vonatkozó szabályok az irányadóak. Szervező kizárja annak lehetőségét, hogy a Nyertes vagy Pótnyertes a jelentkezési határidőt követően bármilyen igényt formáljon a Nyeremény(ek)re, az elkésett visszajelzés esetén a Nyeremény(ek)re a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.

11.  A Nyeremény(ek) – Nyertesnek (Pótnyertesnek) felróható okból történő – 15 (azaz tizenöt) napon belüli átadásának elmaradása esetén a Nyertes (Pótnyertes) a Nyeremény(ek)re a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.

12.  A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Nyereményjátékokban történő részvétellel és jelen Játékszabályzat elfogadásával végleges és megváltoztathatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy mind a Nyeremény átvétele rögzítésre kerüljenek, és ezen felvételek a Nyertes engedélyével a Szervező weboldalán, illetve a kiírásban is szereplő weboldalakon, illetve Facebook oldalakon bemutatásra kerüljenek. A Játékosok egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvételekkel kapcsolatban semmilyen anyagi követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és véglegesen lemondanak.

13. Személyes adatok kezelése

13.1.  A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amely a Nyereményjáték során tudomására jut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein.

13.2.  A Játékos a Nyereményjátékra való jelentkezésével egyidejűleg elfogadja a jelen Játékszabályzat teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a Játék során a célnak megfelelően, valamint a Játék lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezelje.

13.3.  A Nyertes a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nevét és lakóhelye településének nevét a Szervező a sorsolás folyamán és azt követően nyilvánosságra hozza, illetve hogy a Nyeremény átadásához, a Nyereményhez kapcsolódó kifizetések és egyéb közterhek rendezéséhez szükséges további adatait a hatályos jogszabályokban foglalt kötelezettségének teljesítéséhez szükséges ideig és mértékben kezelje.

14. Vegyes rendelkezések

14.1. A Nyereményjátékban való részvétel a jelen általános Játékszabályzat kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását jelenti.

14.2. A Szervező fenntartja a jogot – de nem kötelezi magát -, hogy a Nyeremény(ek)et nyilvános program keretében adja át a Nyerteseknek, továbbá nyilvánosságra hozza, vagy más módon ismertesse a Nyertesek nevét és fényképét a médiában, valamint más promóciós- és reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videó anyagokban.

14.3. A Szervező bármely, az adott Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a Nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a Játékosoknak a Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.

14.4. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen általános Játékszabályzatot, vagy magát a Nyereményjátékokat előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa. A Szervező a Nyereményjátékokkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a weboldalán teszi közzé. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.